Pogoji uporabe

PRAVNO OBVESTILO

POMEMBNO OPOZORILO: Ob vsakokratnem dostopu do portala travel-slovenija.com se uporabnik ali registrirani uporabnik zavezuje, da se strinja z vsemi spodaj navedenimi določbami »Splošnih pogojev uporabe Portala travel-slovenija.com«. V kolikor se uporabnik ali registrirani uporabnik s temi pogoji portala travel-slovenija.com ne strinja, mu uporaba portala ni dovoljena.
 
SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA travel-slovenija.com
veljajo od 1.6.2012
 
UVODNA DOLOČILA
Pravno pojasnilo oz splošni pogoji uporabe portala travel-slovenija.com (v nadaljevanju: portal) se nanašajo na celotno vsebino spletnega mesta in portala ter vse storitve vezane na spletno mesto www.travel-slovenija.com in na njegovo domeno ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki portala travel-slovenija.com.
Uporaba portala predstavlja pravni dogovor med upravljalcem in obiskovalci ter uporabniki oz. registriranimi uporabniki portala.
 
OPREDELITEV POJMOV
Obiskovalec (uporabnik) portala - vsaka fizična oseba, ki dostopa do portala in ga direktno ali indirektno uporablja v lastne informativne namene ter za lastno uporabo. Obiskovalec - uporabnik portala ne more dodajati ali spreminjati vsebin portala.
Registrirani uporabnik portala – vsaka fizična oz. pravna oseba, ki za objavo vsebin in oglaševanje, po uspešni registraciji, pridobi svoje geslo. Registrirani uporabniki se delijo na:
- fizične osebe, ki lahko dodajajo video vsebine s področja turizma,
- organizatorje dogodkov, ki so pravne osebe (društvo, zavod ali kakršna koli drugačna oblika javnega oz. zasebnega prava) oz. samostojni podjetniki,
- ponudniki storitev, ki so pravne osebe oz. samostojni podjetniki.
 Registracija – postopek, s katerim se fizična ali pravna oseba (registrirani uporabnik) lahko vključi v sistem kreiranja in dopolnjevanja vsebin ter oglaševanja na portalu.
 
NAMEN IN VSEBINA PORTALA
Temeljno vodilo portala predstavlja informiranje uporabnikov o dogodkih, zanimivostih in storitvah s področja turizma, rekreacije, kulture in drugih dejavnostih v Sloveniji in zamejstvu.
Vse pravice, vseh stani portala so pridržane.
Registriran uporabnik portala, ki se strinja s temi pogoji uporabe portala ter z njimi poveznimi storitvami lahko dodaja vsebine za katere ima dovoljenje. Registrirani uporabnik, ki se s pogoji uporabe portala ne strinja le tega ne sme uporabljati.
Ta pravila se lahko, glede na potrebe, občasno posodobijo in spremenijo.
 
VNOS VSEBIN REGISTRIRANIH UPORABNIKOV
Objave in oglasi, na portalu so namenjeni vsem registriranim uporabnikom, ki imajo za dostop pridobljeno geslo, sprejemajo navedene pogoje uporabe in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter z upoštevanjem etičnih in moralnih načel.
Upravljalec portala ne odgovarja za resničnost in točnost vsebine, ki jo v sistem travel-slovenija.com vpišejo registrirani uporabniki pravnih oseb. Za vsakršno vsebino videa in oglasov je izključno odgovorna oseba organizacije ali fizična oseba, ki to vsebino doda v sistem. Registriran uporabnik kot pravna oseba (organizator dogodka ali ponudnik storitev) se strinja, da je sam polno odgovoren za vsebino, ki jo objavlja na portalu in izrecno prevzema morebitno kazensko in materialno odgovornost za objavljeno vsebino.
Registrirani uporabnik se obvezuje, da ne bo objavil vsebin in oglasov v imenu tretjih oseb brez njihovega soglasja.
Registrirani uporabnik se strinja s tem, da registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora. Prav tako se strinja s tem, da ni dovoljeno pooblaščati ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti lastnega uporabniškega računa.
Upravljalec portala lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena.
Upravljalec portala si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne določene dele vsebine ali celotno vsebino, ki jo želi ali jo je že objavil registrirani uporabnik na portal. Prav tako si upravljalec portala pridržuje pravico izbrisati posamezno objavo ali dele objave in tudi oglase posameznega registriranega uporabnika, v kolikor ta predstavlja kršitev teh pogojev uporabe, zakonskih določil in v kolikor ni v skladu z uredniško politiko portala.
 
Vnos vsebin registriranih - fizičnih oseb
Registriran uporabnik- fizična oseba, lahko dodaja video in tekstualne vsebine s področja turističnih znamenitosti v dogovoru z upravljalcem portala travel-slovenija.com. Za dodajanje videa ali tekstovnih vsebin znamenitosti pridobi fizična oseba, s strani upravljalca uporabniško ime in geslo. Vsaka registrirana fizična oseba ima lahko le eno uporabniško ime.
Registrirani uporabnik – fizična oseba se kot avtor zavezuje, da bo pri vnosu videa in tekstovnih vsebin spoštoval moralna in etična načela ter naslednja navodila:
Vsebina tekstov mora biti resnična, pravilna in napisana v slovenskem jeziku,
Vsebina tekstov in videa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva,
Vsebina tekstov in videa ne sme predstavljati kršenja intelektualne in druge lastnine,
Vsebina tekstov in videa se mora nanašati le na predmetno znamenitost,
Spremljajoči podatki, ki se nanašajo na posamezno znamenitost (objava kontaktov, čas ogledov, drugi podatki) morajo biti preverjeni in resnični;
objava kontaktov tretjih oseb, brez njihovega dovoljenja, je prepovedana. 
Pri objavi fotografije na portalu lahko sodelujejo le osebe s svojimi lastnimi avtorskimi deli (v nadaljevanju: avtorji). Avtorji jamčijo, da so videi, s katerimi sodelujejo pri objavi njihova avtorska dela.
Upravljalec se obvezuje, da bo videe uporabljal za potrebe portala in oglaševanje povezano s portalom.
Upravljalec si pridružuje pravico:
da videe za rubriko znamenitosti, ki jih na portal dodajajo registrirani uporabniki – fizične osebe, objavi, ne objavi ali kakor koli predela skladno z uredniško politiko portala;
da objavi le tiste videe, kjer niso razvidne in prepoznavne osebe na fotografijah; v primerih, da je posredovan video osebe, ki je prepoznavna, mora avtor sam zagotoviti soglasje fotografiranca;
da objavi ali ne objavi videe avtorjev glede na tehnične in uredniške zahteve ter uredniško politiko.
Upravljalec ni plačnik avtorskih del registriranih fizičnih uporabnikov portala, ki jih fizične osebe objavljajo na portalu, niti nima do avtorjev nikakršnih drugih materialnih obveznosti.
Upravljalec z možnostjo objave tekstov in videa omogoča avtorjem le objavo ter njihovo lastno promocijo in zadovoljstvo pri kreiranju portala.
 
Vnos vsebin registriranih uporabnikov - pravnih oseb
Registrirani uporabniki, ki so organizatorji dogodkov (Turistična društva, Lokalne turistične organizacije, Lokalni turistično informacijski centri, dobrodelne organizacije in drugi pravni subjekti) lahko objavljajo posamezne dogodke na portalu.
Registrirani uporabniki lahko posamezni dogodek oz. prireditev objavijo na portalu brezplačno ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
da je vsebina objavljenega dogodka skladna z namenom portala (informiranje uporabnikov o pomembnejših regionalnih in nacionalnih turističnih dogodkih)
da je vsebina objavljenega dogodka skladna z uredniško politiko upravljalca (dogodki širšega regijskega ali nacionalnega pomena);
da gre za enkratno objavo posameznega dogodka;
da gre za objavo v okviru dovoljenega vsebinskega in količinskega obsega (glej vnos dogodka);
Predmet vnosa vsebin objav dogodka niso reklamne objave in reklamna sporočila. Le ta so predmet posebnega dogovora med registriranim uporabnikom in upravljalcem.
V primeru, da želi organizator dogodka promovirati in izpostaviti posamezno prireditev oz. dogodek z dodatno promocijo (promocija na prvi strani ali promocija na oglasni pasici) lahko po predhodnem dogovoru z upraviteljem naroči objavijo skladno s pravili oglaševanja (plačljivo).
Za vnos objavo dogodka pridobi registrirani uporabnik – organizator dogodka, s strani upravljalca uporabniško ime in geslo. Vsak organizator dogodka ima lahko le eno uporabniško ime.

----------
Registrirani uporabniki, ki so ponudniki storitev (pravni subjekti in fizične osebe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur.list RS št. 65/2009-UPB3, 83/2009 odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8), ki se ukvarjajo s turistično, kulinarično, gostinsko, storitveno in drugo pridobitno dejavnostjo lahko objavljajo svojo ponudbo na portalu izključno po predhodnem dogovoru z upraviteljem (plačljivo).
Upravljalec portala travel-slovenija.com si pridržuje pravico, da sam, skladno z uredniško politiko, razporeja ponudbo na ustrezno mesto na portalu.
Za vnos vsebin posameznih storitev (vnos vsebin je plačljiv) pridobi registrirani uporabnik (ponudnik) s strani upravljalca uporabniško ime in geslo. Vsak registrirani uporabnik - ponudnik storitve ima lahko le eno uporabniško ime.
Ponudnik storitve se zavezuje, da bo pri vnosu videa spoštoval moralna in etična merila ter naslednja navodila:
vsebina videa mora biti resnična, pravilna, aktualna in napisana v slovenskem/angleškem jeziku,
vsebina videa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva,
vsebina videa ne sme predstavljati kršenja intelektualne in druge lastnine,
ponudnik storitve ne sme objaviti oglasa za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.
 
AVTORSKE PRAVICE
Vse vsebine portala predstavljajo avtorsko oz. intelektualno zaščiteno vsebino.
Vsebina portala je avtorsko pravno zaščitena kot celotna individualna stvaritev v smislu koncepta in izvedbe portala ter vsebujočih podatkovnih zbirk. Varstvo zajema vse podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter programsko kodo: HTML, java in flash izvorno kodo.
Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za osebne namene.
Registrirani uporabnik z vnosom podatkov v spletni vmesnik portala trajno prenaša na upravljalca materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah. Registrirani uporabnik pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči za vse svoje objavljene vsebine in fotografije z ustreznimi materialnimi dokazi o avtorski pravici ter se zavezuje, da bo upravljalcu povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.
Registrirani uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin in fotografij, ki jih objavlja na portalu niso kršene pravice intelektualne lastnine, niti osebnostne pravice tretjih oseb.
Registrirani uporabnik – pravne osebe z objavo svojih vsebin na portalu dovoljujejo upravljalcu javno objavo vseh na portal dodanih vsebin (teksti, fotografije, sporočila, podatki organizatorja) v vseh zakonsko določenih oblikah in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba vsebine objavljene na travel-slovenija.com lahko ogleda in uporablja. Upravljalec ni odgovoren za morebitna nadaljnja razpolaganja tretjih oseb s takimi vsebinami, saj na ravnanje tretjih oseb nima vpliva, kar izključuje vsakršno odgovornost in obveznost upravljalca do registriranega uporabnika. Registrirani uporabnik je z navedenimi možnostmi seznanjen in se s tem strinja.
 
REGISTRACIJA UPORABNIKOV
Registrirani uporabnik, ki želi dostopati do vsebin portala travel-slovenija.com in na njem objavljati vsebine, storitve in objave se mora predhodno registrirati.
Registracija uporabnikov – fizičnih oseb (registriran uporabnik) poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke na način in po protokolu, ki ga določi upravljalec. Pri tem se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:
vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični
izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano
vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.
Registracija uporabnikov - pravnih oseb (registriranih uporabnikov) opravi upravljalec na podlagi sklenjenega dogovora o dodajanju vsebin in oglaševanju na portalu.
 
DOSTOP IN UPORABA PORTALA 
Informacije objavljene na portalu so namenjene vsem obiskovalcem oz. uporabnikom, ki imajo dostop do interneta in sprejemajo navedene pogoje uporabe in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno za osebne nekomercialne namene in v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter moralnimi in etičnimi načeli.
Uporaba in dostop do portala travel-slovenija.com je zagotovljena obiskovalcem oz. uporabnikom vse dni v letu razen v primerih višje sile, vzdrževalnih posegov in drugih nepredvidenih razlogov. Upravljalec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje delovanja portala v kolikor meni, da je to potrebno.
O rednih vzdrževalnih delih bo upravljalec uporabnike na spletnem portalu vnaprej obvestil. Za čas, ko dostop do portala ni mogoč, lastnik ni dolžan uporabnikom portala povrniti nikakršnih stroškov.
Registrirani uporabnik - fizična oseba, lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine registracijo na portalu. Za registrirane uporabnike, ki so pravne osebe pa veljajo ob odpovedi registracije pogoji navedeni v sklenjenem dogovoru o dodajanju vsebin in oglaševanju na portalu travel-slovenija.com.
Storitve portala so informativnega značaja in so namenjene za osebno uporabo. Komercialna uporaba vsebin ni dovoljena, razen v primerih, določenih s temi pogoji uporabe ali s posebnim ločenim dogovorom. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine portala z namenom prenosa na drugo spletno stran ali kakršen koli drug izdelek ali storitev.
Upravljalec prepoveduje uporabo avtomatskih posegov, poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo v portal ali komunicirajo z njim. Prepovedano je "meta" iskanje po portalu, razen iskanja z uporabo splošnih spletnih iskalnikov.
Za vsako komercialno uporabo portala je potrebno skleniti predhoden dogovor z upravljalcem.
Registriranemu uporabniku se izrecno prepoveduje objava vsebin in dejanj, kot sledi:
objavljava ali propagiranje katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, javnim redom in moralnimi načeli;
uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb;
komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb;
uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja;
objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin;
izrabljanje storitve v komercialne, nezakonite ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, zlasti objava vsebin, ki ne sodijo na portal;
distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo temu portalu, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam;
kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah;
kakršenkoli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.
Registrirani uporabnik se izrecno zavezuje k spoštovanju zgoraj navedenih omejitev uporabe.
 
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Vse informacije, gradiva in podatki na portalu so informativnega značaja.
Upravljalec bo zagotavljal optimalno delovanje in uporabo portala, vendar ne prevzema odgovornosti oz. garancij za nemoteno uporabo portala.
Vsi uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost.
Upravljalec, niti druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala, sodeluje ali bo sodelovala pri ustvarjanju, nadgradnji in posodobitvi portala, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij ali za napake oz. pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Upravljalec ni in ne more biti odgovoren za kakršne koli morebitne poškodbe računalniške in druge komunikacijske opreme, s katero je mogoče dostopati do portala. Prav tako upravljalec ni in ne more biti odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi ogledovanja vsebine portala in z njo povezanih aktivnosti.
Informacije portala so namenjene vsem obiskovalcem oz. uporabnikom, ki imajo dostop do interneta in sprejemajo navedene pogoje uporabe in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno za osebne nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.
Objave in oglasi, na portalu so namenjeni vsem registriranim uporabnikom, ki imajo za dostop pridobljeno geslo in sprejemajo navedene pogoje uporabe in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, z upoštevanjem etičnih in moralnih načel in pogojev uporabe.
Tehnologije za prenos in dostop do spletnih vsebin niso popolnoma zanesljive, zato upravljalec ne prevzema nikakršne odgovornosti zaradi morebitnih izpadov strani in podstrani portala in/ali za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica:
napačne uporabe in neznanja uporabnika;
izpada električnega omrežja na strani lastnika in upravljalca, njegovih partnerjev ali uporabnikov;
tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje portala;
Upravljalec ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnem portalu, katerih avtorji so registrirani uporabniki.
Upravljalec si pridružuje pravico, da registriranemu uporabniku onemogoči možnost objavljanja in oglaševanja, če presodi, da bi njegove objave lahko škodovale ugledu portala oz. če presodi, da vsebinsko in tematsko vsebina ne sodi na portal. Prav tako ima pravico spreminjati in korigirati dodane vsebine ali jih popolnoma odstraniti skladno z upoštevanjem veljavne zakonodaje Republike Slovenije ter skladno z »načeli upravljanja in urejanja vsebin portala«. Presojo o tem si upravljalec v celoti pridržuje.
Upravljalec ima pravico nemudoma črtati s seznama registriranih uporabnikov vsakogar, ki bi kršil ta pravila ali kako drugače škodovali sistemu.
Upravljalec portala si pridržuje tudi pravico do takojšnje zavrnitve objave vsebin ali oglasa, izbrisa ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa v primeru zamude pri plačilu objave ali predhodne nedopustne uporabe portala. Kot nedopustna uporaba se šteje:
pridobitev uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,
posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam,
namerno motenje in onemogočenje dela drugih uporabnikov omrežja,
uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
zloraba podatkov objavljenih na spletnem mestu oz. portalu,
kršenje pravil intelektualne lastnine,
pošiljanje podatkov, objav in ustvarjanje objav z žaljivo, neprimerno, pornografsko vsebino oz. kakršno koli moralno in etično sporno vsebino,
posredovanje lažnih ali zavajajočih podatkov,
uporaba programov ali postopkov s katerimi se lahko onemogoči stabilno delovanje računalniškega sistema in omrežja.
V primeru nedopustne uporabe portala si upravljalec zabeleži datum in uro oddaje takšne vsebine s krajšim opisom nepravilnosti oz. kršitve, ki se po potrebi lahko uporabi v nadaljnjih postopkih ter v primeru suma storitve kaznivega dejanja kršitev prijavi pristojnim organom.
Uporabnik je dolžan skrbno hraniti in čuvati svoje geslo in uporabniško ime. Uporabnik se mora zavedati, da so kljub uporabi varovalnih sistemov in skrbi za nemoteno delovanje in nadzor sistema, možne zlorabe, za katere upravitelj ne odgovarja.

 
ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Upravljalec spoštuje in varuje zasebnost uporabnikov portala. Pri brskanju in iskanju informacij na portalu so uporabniki anonimni in z osebnimi podatki, IP naslovi in drugimi podatki upravljalec ravna kot z zaupnimi podatki v skladu z določili veljavne zakonodaje Republike Slovenije o varstvu osebnih podatkov.
V primeru kakršnekoli korespondence, registracije, prejemanja sporočil, nakupa oz. sodelovanja v nagradnih igrah uporabnik sporoči osebne podatke, upravljalec jamči in se obvezuje, da bo te osebne podatke varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje republike Slovenije o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo razkril tretjim ali nepooblaščenim osebam in se bodo uporabljali izključno za namen portala travel-slovenija.com.
Enako določilo velja tudi za vse registrirane uporabnike.
Uporabniki soglašajo, da se zbirajo neosebni podatki: kateri brskalnik uporabljajo, ločljivost zaslona, tip brskalnika, s katere spletne strani so prišli na portal, lokacija IP naslova ipd. Na podlagi teh podatkov uporabniki ne morejo biti identificirani, upravljalcem portala pa koristijo za optimiziranje delovanja spletnih strani in pripravo učinkovitih storitev na portalu.
 
KRŠITVE POGOJEV UPORABE
Upravljalec si, skladno s temi pogoji uporabe, pridržuje pravico, da onemogoči dostop:
 - uporabnikom, ki delujejo v nasprotju ali kršijo »Splošne pogoje uporabe portala travel-slovenija.com«;
- uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje gelso in/ali uporabniško ime;
V kolikor uporabnik s svojim ravnanjem povzroči upravljalcu kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
 
KONČNE DOLOČBE
Sprememba portala
Upravljalec bo po svoji presoji spreminjal funkcionalnost strani glede na uporabniške izkušnje in s tem povzročil premik vsebin. Uporabnik bo zato sam poskrbel za svoj arhiv objavljenih vsebin za primer, da jih bo želel kasneje uporabiti v drugi obliki.
Sprememba splošnih pogojev uporabe portala.
Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ta pravila in pogoje uporabe brez vnaprejšnje najave. Spremenjena pravila stopijo v veljavo in se uporabljajo od objave na portalu dalje.

Copyright © 2011 Travel Slovenija. All rights reserved.